Şubat Ayı Kültür ve Sanat Takvimi Hazır


Şubat Ayı Kültür ve Sanat Takvimi Hazır

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında şubat ayı programını oluşturdu.

2019 yılı Şubat ayında Ordu’da kültür sanat etkinlikleri kapsamında 4 Mevsim Ordu, Çanakkale’den Mektup Var, Ordu’nun Saklı Tarihi Kurul adlı sanat sergileri; Hisse-i Şayia, Pinokyo, Kaç Baba Kaç, La Fonten adlı tiyatro oyunları; Kendini Keşfetme Sanatı ve Maceracı Gezginler adlı söyleşiler gibi çeşitli aktiviteler vatandaşlar ile buluşmayı bekliyor.                                                                                                                                                         

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 2019 yılı Şubat ayı Ordu’da Kültür Sanat Etkinlik Takvimi’nin ön sözünde şu görüşlere yer verdi:

Ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz özgün ve ye­ni­lik­çi ya­tı­rım­lar­la böl­ge­mi­zin mo­dern yüzü olan ken­ti­miz­de siz­le­rin tak­di­ri­ni ka­zan­ma­ya devam eder­ken, ge­li­şen ve dö­nü­şen şeh­ri­mi­ze ya­kı­şır bir sos­yal ya­şa­mı des­tek­le­yen kül­tür sanat fa­ali­yet­le­ri­mi­zi ve top­lum­sal pro­je­le­ri­mi­zi canlı tut­ma­ya da özen gös­te­ri­yo­ruz.

Bu doğ­rul­tu­da dör­dün­cü­sü­nü dü­zen­le­di­ği­miz “Dört Mev­sim Ordu” adlı ulu­sal fo­toğ­raf yarışma­mız­da de­re­ce­ye giren ve ser­gi­len­me­ye değer gö­rü­len, ili­mi­zin her bir kö­şe­si­nin fark­lı mev­sim­ler­de bam­baş­ka man­za­ra­la­ra bü­rün­müş hâ­li­nin ölüm­süz­leş­ti­ril­di­ği ka­re­ler­den olu­şan fo­toğ­raf ser­gi­mi­zi Ordu Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sanat Ga­le­ri­miz­de ve Fatsa Sanat Ga­le­ri­miz­de vatandaşlarımızın beğenisine sunarken, genç­le­ri­mi­ze tarih bi­lin­ci oluş­tur­mak için “Çanakkale’den Mek­tup Var” isim­li ser­gi­mi­zi de siz sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu­ra­ca­ğız.

Sezon bo­yun­ca sah­ne­le­di­ği­miz ti­yat­ro oyun­la­rı­mı­za yenilerini ekleyerek tüm hızımızla devam ediyoruz. Tiyat­rose­ver­le­rin eğ­le­ne­rek takip ede­ce­ği “Kaç Baba Kaç” oyu­nu­mu­zu ve ço­cuk­la­rı­mı­zın tatille­ri­ni ke­yif­li ge­çir­me­le­ri için “La Fon­ten Orman Mah­ke­me­sin­de” adlı oyu­nu­mu­zu siz­ler­le bu­luş­tu­rur­ken her ay fark­lı te­ma­la­rın iş­len­di­ği kon­fe­rans­la­rı­mız­la da bu ay önem­li ko­nu­la­ra de­ği­ne­ce­ğiz.

Eği­ti­me her zaman des­tek sunan biz­ler, genç­le­ri­mi­zin ça­lış­ma­la­rı­nı in­ter­net im­kâ­nıy­la sürdüre­bi­le­ce­ği, din­le­nip, yi­yecek ve içecek ik­ram­la­rı­mız­dan faydalanabileceği “Mil­let Kıraathanesi” pro­je­miz­le ders dışı za­man­la­rı­nı ve­rim­li kul­lan­ma­la­rı­nı he­def­le­mek­te­yiz.

En de­ğer­li yaşam ala­nı­mız olan ken­ti­mi­zi kal­kın­dır­ma­ya yö­ne­lik sun­du­ğu­muz tüm hizmetlerden mem­nun kal­ma­nı­zı te­men­ni eder, her­ke­se sağ­lık ve huzur dolu gün­ler di­le­rim.